Bạn có thể tạo quảng cáo trên bất kỳ đường nào trên bản đồ